Sự Kiện

Hành trình Noom đồng hành và kết nối với khách hàng trực tiếp tại các sự kiện, hội thảo. Với triết lý kinh doanh lợi nhuận chia sẻ cùng một nhóm cộng đồng để tái tạo môi trường tự nhiên, giữ gìn và phát triển nền văn hóa bản địa. Noom sẽ tiếp tục xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, nương tựa, chia sẻ lẫn nhau và cùng tự do nương tựa vào hệ sinh thái xanh.

Tất cả bài viết

Tìm Kiếm
Sản Phẩm
HDSD
Chat Icon
Chat Icon