Hướng Dẫn Sử Dụng

Là mục ghi chép lại những đề tài nghiên cứu khoa học được lượt dịch, những kiến thức trong quá trình làm việc trực tiếp với tự nhiên và sản phẩm. Là những trải nghiệm của chúng tôi và khách hàng trong quá trình canh tác, sản xuất và sử dụng Noom. Hi vọng những nghiên cứu này sẽ giúp cho bạn có nhiều góc nhìn mới mẻ về thực phẩm, về tiêu dùng và nền nông nghiệp vườn rừng bền vững.

Tất cả bài viết